• 24 uur per dag / 7 dagen per week
 • Wilhelminastraat 78, 5731 ER MIERLO
 • +31(0) 407470032

De ouders/verzorgers

Wat verwachten wij van de ouders/verzorgers?

Om het vervoer zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij hieronder een aantal regels op een rij gezet. Wij vragen de ouders/verzorgers rekening te houden met deze regels en deze voor aanvang van het schooljaar met de leerling te bespreken (eventueel in het bijzijn van de chauffeur).

 

Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
 • er voor zorgen dat de op te halen leerling klaar staat op het afgesproken tijdstip en plaats. De chauffeur wacht maximaal 2 minuten. Bij tevergeefs ophalen van de leerling stopt de chauffeur (als bewijs) een kaart in de brievenbus dat hij/zij is langs geweest.
 • zorgen voor opvang van de leerling vóór- en ná de schooltijden.
 • rekening houden met de geplande ophaal– en thuisbrengtijden van de leerling.
 • zo snel mogelijk telefonisch melden wanneer een leerling (om wat voor reden dan ook) geen gebruik maakt van een gepland vervoer. Dit kan op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur.
 • tijdig (één dag van tevoren) aan ons doorgeven als een zieke leerling weer beter is (graag hierbij ook het routenummer vermelden).
 • wijzigingen in de planning van het vervoer telefonisch doorgeven aan het Taxibedrijf dat de leerling vervoerd (dus NIET aan de chauffeur zelf). Uit oogpunt van veiligheid zijn wij namelijk gehouden om op de hoogte te zijn welke leerling zich in welk voortuig bevind.
 • er voor zorgen dat het telefoonnummer bij ons bekend dat gebeld kan worden in het geval dat er wijzigingen in de ophaal– of thuisbrengtijden c.q. calamiteiten zijn opgetreden.
 • specifieke problemen c.q. handicaps van een leerling bespreekt met de chauffeur. Dit uit oogpunt voor de veiligheid van de te vervoeren leerling maar ook voor de overige leerlingen.
 • met de leerling bespreekt hoe deze zich dient te gedragen in de taxi(bus).
 • klachten of problemen m.b.t. het leerlingenvervoer bij ons melden (zie links in het menu Klachten procedure).
 • contact opnemen met de gemeente als de geuite klachten blijven aanhouden en niet doelmatig door ons worden opgelost.
 • zelf de leerling komt ophalen op het hoofdkantoor van het Taxibedrijf dat deze vervoerd, als deze niet naar binnen kan (omdat er niemand op het thuisbrengadres aanwezig is). Wij kunnen de leerling in voorkomende gevallen tegen de geldende taxitarieven ook naar een andere gewenste locatie vervoeren (uiteraard zijn hier meerkosten aan verbonden omdat er geen sprake meer is van Leerlingenvervoer).
 • de leerling daar waar nodig helpt bij het in– en uitstappen.
Let op!
Aan het einde van een schooldag vertrekken de meeste routes pas 15 minuten ná schooltijd omdat leerlingen vanuit de school zich nog naar de ophaallocatie moeten verplaatsen.

Wat valt niet onder het leerlingenvervoer?

 • Vervoer van en naar een logeer- of opvangadres.
 • Vervoer voor schoolreisjes, sportdagen, verenigingen, etc.
 • Vervoer tussen scholen of naar een zwembad.
 • Vervoer voor medische of paramedische behandeling.
 • Vervoer naar kinderdagverblijven en/of buitenschoolse opvang.
 • Vervoer buiten de door de inspectie van onderwijs vastgestelde schooltijden.
 • Vervoer naar een ander adres dat de gemeente aan ons heeft doorgegeven.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP +31(0)492 66 22 60

Er is geen geselecteerde autoklasse in huidige kantoor. Kies een andere Klasse!